Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie

Imieniny obchodzą

Poniedziałek, 21 października 2019 r.• imieniny: Urszuli, Hilarego
Start Przetargi
Przetargi


 


Ogłoszenie nr 583045-N-2019 z dnia 2019-08-06 r.

Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego lekkiego do kotłowni DPS w Uzdowie w sezonie grzewczym 2019-2020 w ilości prognozowanej około 70 000 lit.+/-20%.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie, krajowy numer identyfikacyjny 90108000000000, ul. Uzdowo , 13-214 Uzdowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 0-23 696 54 16, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 0-23 696 55 56.
Adres strony internetowej (URL): www.dpsuzdowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.dpsuzdowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa powiatowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.dpsuzdowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
tak
Adres:
Ofertę należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej w dni robocze w godz. od 7 00 do 15 00 do Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie, Uzdowo 18/19, 13-214 Uzdowo Sekretariat- budynek administracyjny do dnia 26.08.2019r do godz. 9 00

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego lekkiego do kotłowni DPS w Uzdowie w sezonie grzewczym 2019-2020 w ilości prognozowanej około 70 000 lit.+/-20%.
Numer referencyjny: DPS.PN.DO.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego lekkiego do kotłowni DPS w Uzdowie w sezonie grzewczym 2019-2020 w ilości prognozowanej około 70 000 lit.+/-20%. Dostarczany olej opałowy grzewczy lekki winien charakteryzować się nie gorszymi parametrami jak niżej oraz być zgodny z polską normą PN-C-96024/2011 lub równoważny) w odniesieniu do DIN 51603-1 z przeznaczeniem na cele grzewcze. gęstość w tem. 15 o C nie wyższa niż 860 kg/m3 wartość opałowa nie mniejsza jak 42,60 MJ /kg temperatura zapłonu min. 56 o C temperatura płynięcia min. -20 o C zawartość siarki max. 0,10 % m/m barwa – czerwona.

II.5) Główny kod CPV: 09135100-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-08-31

II.9) Informacje dodatkowe: Dostawca zobowiązany jest dostarczać olej cysterną o pojemności do 18 tys. litrów i masie całkowitej nie przekraczającej 26 000 kg. ograniczenia dotyczą lokalizacji kotłowni w ciągu 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia telefonicznie lub faxem. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw oleju w stosunku do pierwotnego zamówienia +/-20%. Ilość zamawianego oleju opałowego jest orientacyjna i nie stanowi ostatecznej wielkości zamówienia, w związku z powyższym nie może stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji zamówienia. Wraz z dostawą oleju opałowego należy dostarczyć aktualne świadectwo jego jakości wskazanego producenta/sprzedawcy. Olej ma być dostarczany w cysternach samochodowych sprawnych technicznie i wyposażonych w pompę przeładowczą oraz dystrybutor z cyfrowym miernikiem ilości wydanego oleju z drukarką oraz z aktualnym świadectwem legalizacji urządzenia. Samochód cysterna musi posiadać aktualną dokumentację zezwalającą na przewóz paliw płynnych (świadectwo dopuszczenia do przewozu towarów niebezpiecznych). Średnia jednorazowa wielkość dostawy oleju opałowego kształtuje się w granicach od 5 000 litrów do 18 000 litrów.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wraz z ofertą złoży wypełnione oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru: - załącznik nr 3 do SIWZ Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na późniejsze wezwanie Zamawiającego dostarczy:- aktualną koncesję zezwalającą na obrót hurtowy paliwami ciekłymi.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wraz z ofertą złoży wypełnione oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru: - załącznik nr 3 do SIWZ Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na późniejsze wezwanie Zamawiającego dostarczy:- opłaconą aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 230 000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wraz z ofertą złoży wypełnione oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru: - załącznik nr 3 do SIWZ, Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na późniejsze wezwanie Zamawiającego dostarczy: - wypełniony wg wzoru załącznik nr 4 do SIWZ (wykaz wykonanych dostaw), w którym wskaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwa zamówienia polegające na dostawie i sprzedaży oleju opałowego lekkiego grzewczego w ilości nie mniejszej niż 70 000 litrów dla jednego odbiorcy. W wykazie należy podać ich ilość, daty wykonania zamówienia oraz dołączyć dokument potwierdzający, że dostawy zostały wykonane należycie. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na późniejsze wezwanie Zamawiającego dostarczy:- wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ ( wykaz cystern samochodowych), w którym wskaże, minimum jedną cysternę spełniającą warunki z rozdziału III pkt. 3 i ppkt 1 i 4
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wypełniony wg wzoru załącznik nr 4 do SIWZ (wykaz wykonanych dostaw), w którym wskaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwa zamówienia polegające na dostawie i sprzedaży oleju opałowego lekkiego grzewczego w ilości nie mniejszej niż 70 000 litrów dla jednego odbiorcy. W wykazie należy podać ich ilość, daty wykonania zamówienia oraz dołączyć dokument potwierdzający, że dostawy zostały wykonane należycie. 2. Wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ ( wykaz cystern samochodowych), w którym wskaże, minimum jedną cysternę spełniającą warunki z rozdziału III pkt. 3 i ppkt 1 i 4 3. Oświadczenie- informacja o przynależności do grupy kapitałowej -załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Opłaconą aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 230 000,00 PLN. 5. Aktualną koncesję zezwalającą na obrót hurtowy paliwami ciekłymi. 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, o nie zaleganiu z podatkami, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianym prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu datowane jak wyżej. 8. Zaświadczenie z ZUS lub KRUS o nie zaleganiu z płatnościami na ubezpieczenia społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianym prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu datowane jak wyżej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1, Oświadczenie wyliczenie ceny z dołączonym wydrukiem komputerowym strony internetowej wskazanego producenta sprzedawcy -załącznik nr 2, podpisany projekt umowy – załącznik nr 8.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia do treści umowy następujących postanowień: a) Cena 1 litra oleju opałowego netto w trakcie trwania umowy będzie podlegała waloryzacji tylko w przypadku zmiany ceny przez wskazanego producenta/sprzedawcę o wskaźnik procentowej zwyżki lub obniżki oleju wraz z informacją o cenie zakupu netto 1 litra oleju u wskazanego producenta/sprzedawcy na dzień dostawy. b) O każdorazowej zmianie ceny Dostawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie. Wyliczoną kalkulację nowej ceny 1 litra oleju netto należy dołączyć do faktury przy dostawie. c) Do każdej dostawy będzie dostarczone świadectwo jakości oleju opałowego, wydruk komputerowy cen paliw u wskazanego producenta/sprzedawcy z dnia dostawy oraz dowód dostawy ilości wydanego paliwa. d) Obowiązującą strony formą odszkodowania będą kary umowne określone w projekcie umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-26, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHpliki do pobrania - pobierz

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - POBIERZ


 


Do otwarcia plików potrzebne są programy:

Open office / Microsoft Office

ZIP /7zip/ WINRAR
 
Wszelkie informację dotyczące przetargów będą umieszczane na tej stronie internetowej BIP.
PLIKI DO POBRANIA:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYPoprawiony: piątek, 30 sierpnia 2019 14:06
  Joomla free themes created by Lonex.

Informacja o ciasteczkach

Statystyka

Odsłon : 220829

Sondy

Czy podoba Ci się nowa strona Domu Pomocy Spolecznej w Uzdowie
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości