Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie

Imieniny obchodzą

Wtorek, 31 stycznia 2023 r.• imieniny: Ludwika, Marceliny
Start Przetargi
Przetargi1
Tytuł/nazwa postępowania
Zakup i dostawy sukcesywne artykułów spożywczych, wędlin, mięsa, drobiu, nabiału, jaj, warzyw i owoców, pieczywa oraz ryb i mrożonek do Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie.
Identyfikator postępowania
3c25748d-85a2-4c56-83fa-c23872449e34
Tryb
Przetarg nieograniczony
Status
Opublikowane
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
2022/BZP 00421860/01
Adres strony WWW postępowania
https://www.dpsuzdowo.pl
Data publikacji w miniPortal: 03.11.2022 13:16
Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie
Adres zamawiającego: Uzdowo
Miasto zamawiającego: Uzdowo
Województwo zamawiającego: warmińsko-mazurskie
Telefon zamawiającego: +48 0-23 696 54 16

Terminy i ustawienia postępowania

Etap składania ofert

Termin składania ofert: 15.11.2022 11:00
Termin otwarcia złożonych ofert: 15.11.2022 11:30

 

 

 

 

Tytuł/nazwa postępowania
Zakup i dostawa oleju opałowego grzewczego do kotłowni DPS w Uzdowie

Identyfikator postępowania: 918013b6-ddd3-434b-9154-91a5d1f48769
Tryb: Przetarg nieograniczony

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny 2022/BZP 00383043/01

Adres strony WWW postępowania http://www.dpsuzdowo.pl
Data publikacji w miniPortal: 07.10.2022 13:53
Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie
Adres zamawiającego: Uzdowo
Miasto zamawiającego: Uzdowo
Województwo zamawiającego: warmińsko-mazurskie
Telefon zamawiającego: +48 0-23 696 54 16

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Zakup i dostawy sukcesywne artykułów spożywczych, wędlin, mięsa, drobiu, nabiału, jaj, warzyw i owoców, pieczywa oraz
ryb i mrożonek do Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W UZDOWIE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000901080
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica:
18/19
1.5.2.) Miejscowość: Uzdowo
1.5.3.) Kod pocztowy: 13-214
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski
1.5.7.) Numer telefonu: 236965416
1.5.8.) Numer faksu: 236965556
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsuzdowo.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
komunikacja -miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, poczty elektronicznej e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal.
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup i dostawy sukcesywne artykułów spożywczych, wędlin, mięsa, drobiu, nabiału, jaj, warzyw i owoców, pieczywa oraz
ryb i mrożonek do Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad84c1e7-5b60-11ed-8832-4e4740e186ac
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00075619/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.4 Zakup i dostawa artykułów żywnościowych w pakietach
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej:
Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00421860/01
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DPS.PN.BŻ.2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 400000 PLN
4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 398906,30 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pakiet nr 1 – art. spożywcze
4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
4.5.5.) Wartość części: 69040,70 PLN
Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pakiet nr 2 – wędliny, mięso i drób
4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
4.5.5.) Wartość części: 98052,00 PLN
Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pakiet nr 3 – nabiał
4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
4.5.5.) Wartość części: 82256,10 PLN
Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pakiet nr 4- jaja, warzywa i owoce
4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
4.5.5.) Wartość części: 69860,00 PLN
Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pakiet nr 5 – pieczywo
4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
4.5.5.) Wartość części: 39050,50 PLN
Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pakiet nr 6 – ryby i mrożonki
4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
15221000-3 - Ryby mrożone

Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy

15331170-9 - Warzywa mrożone
4.5.5.) Wartość części: 40647,00 PLN
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 69040,70 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 89723,37 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 69040,70 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
PPH POLARIS
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6181002068
7.3.3) Ulica: Żołnierska 20A
7.3.4) Miejscowość: Kalisz
7.3.5) Kod pocztowy: 62-800
7.3.6.) Województwo: wielkopolskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-02
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 71455,77 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2023-01-02 do 2023-12-31

Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 98052,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 98052,00 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 98052,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Bruno Tassi
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272359947
7.3.3) Ulica: Lubelska 36
7.3.4) Miejscowość: Olsztyn
7.3.5) Kod pocztowy: 10-409
7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-02
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 98052,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2023-01-02 do 2023-12-31
Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:
1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 82256,10 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 82256,10 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 82256,10 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Spółdzielnia Mlekovita
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7220002329
7.3.3) Ulica: Ludowa 122
7.3.4) Miejscowość: Wysokie Mazowieckie
7.3.5) Kod pocztowy: 18-200
7.3.6.) Województwo: podlaskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-02
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 82256,10 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2023-01-02 do 2023-12-31
Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 69860,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 92425,00 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 92425,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
FH DAVE
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5691536673
7.3.3) Ulica: Mickiewicza 13A
7.3.4) Miejscowość: Nidzica
7.3.5) Kod pocztowy: 13-100
7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-02
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 69860,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2023-01-02 do 2023-12-31
Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 39050,50 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 39050,50 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 39050,50 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Piekarnia Jakubowa
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7412113881
7.3.4) Miejscowość: Uzdowo 78
7.3.5) Kod pocztowy: 13-214
7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-02
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 39058,78 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2023-01-02 do 2023-12-31
Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 40647,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 49889,20 PLN

Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 40647,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Unifreeze sp. z o.o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8740003979
7.3.4) Miejscowość: Górzno, Miesiączkowo 110
7.3.5) Kod pocztowy: 87-320
7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-02
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 40647,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2023-01-02 do 2023-12-31

Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy

Terminy i ustawienia postępowania

Etap składania ofert

Termin składania ofer: 18.10.2022 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert: 18.10.2022 10:30

 

Instrukcja dla Oferentów/Wykonawców

1. Postępowania o zamówienia publiczne prowadzone będą na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/ .

2. W postepowaniach o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie drogą elektroniczną, przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest od adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin).

4. Informacja na temat założenia bezpłatnego konta ePUAP oraz krótka instrukcja poruszania się po platformie znajduje sia na naszej stronie internetowej - http://www.dpsuzdowo.pl/ w zakładce „Elektroniczna Skrzynka Podawcza”.

5. Wykonawca przystępując do postępowania o zamówienie publiczne akceptuje warunki korzystania z miniPortalu oraz platformy ePUAP określone w regulaminie miniPortalu i platformy ePUAP oraz zobowiązuje się przestrzegać postanowień tych regulaminów.

6. Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami będą określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia do każdego postepowania o zamówienie publiczne.

7. Dokumentacja niezbędna do przystąpienia do postępowania o udzielanie zamówienia publicznego udostępniona będzie na stronie internetowej Zamawiającego, tj. http://www.dpsuzdowo.pl/ oraz na stronie miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/, gdzie postępowania o zamówienia publiczne będą prowadzone. Do otwarcia plików konieczne będą programy: Open Office/Microsoft Office; ZIP /7zip/ WINRAR.

 
Wszelkie informację dotyczące przetargów będą umieszczane na tej stronie internetowej BIP.
PLIKI DO POBRANIA:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYPoprawiony: piątek, 30 grudnia 2022 16:28
  Joomla free themes created by Lonex.

Informacja o ciasteczkach

Statystyka

Odsłon : 314575

Sondy

Czy podoba Ci się nowa strona Domu Pomocy Spolecznej w Uzdowie
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości