Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie

Imieniny obchodzą

Wtorek, 07 lipca 2020 r.• imieniny: Estery, Metodego
Start Przetargi
Przetargi


 

Uzdowo, dnia 17.02.2020r
Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie
13-214 Uzdowo 18/19

Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro


Sukcesywna realizacja imiennych recept na leki oraz dostawa leków recepturowych, doraźnych i środków opatrunkowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie na 2020r.
( rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana )


Postępowanie jest prowadzone w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz.U. z 2019r. poz. 1843) oraz w oparciu o procedury Regulaminu Wewnętrznego Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie.

1. Opis przedmiotu zamówienia i warunków składania ofert:

a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków recepturowych i doraźnych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie na podstawie indywidualnych recept wystawianych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego oraz zakup  i  dostawa środków opatrunkowych i sprzętu jednorazowego użytku zgodnych z zapotrzebowaniem.
b) Szczegółowy opis zamówienia zawiera  wykaz stanowiący załącznik nr 2 .
c) Asortyment i ilość leków uzależniona jest od wskazań lekarzy sprawujących opiekę zdrowotną nad mieszkańcami  DPS-u. Zamawiający zastrzega możliwość  zamówień leków innego rodzaju i ilości niż wskazana w załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia.
e) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji recept oraz dowozu leków  do siedziby Zamawiającego własnym transportem na własny koszt  przez pracownika apteki i na  własne ryzyko z przestrzeganiem i zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. Dostarczone leki będą  przekazywane upoważnionej  osobie  w DPS.
f)  Wymagane są następujące terminy poszczególnych dostaw:
• Leki recepturowe w terminie nie dłuższym, niż 24 godz. od złożenia recept lub zamówienia.
• Leki  „na cito”  winny  być realizowane w ciągu od 1 godz. do  4 godz.
• Antybiotyki najpóźniej w ciągu od 1 godz. do  4 godz. od złożenia zamówienia. Dotyczy to również dni wolnych od pracy oraz świąt.
g)  Wykonawca zobowiązany jest  dostarczyć  faktury  wraz z dostawą leków (wg opisu zawartego w  § 5 projektu umowy).
h)  Zamawiający nie będzie uwzględniał zastosowanych  zamienników leków poza wymienionymi  w załączniku nr 2.
i)  W postępowaniu mogą uczestniczyć oferenci, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do  wykonywania zamówienia.               

2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1
b) szacunkowy wykaz zapotrzebowania na leki – zał. nr 2
c) oświadczenie o posiadaniu odpowiednich uprawnień – zał. nr 3 
d) oświadczenie o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych – zał. nr 4
e) zaakceptowany i podpisany  projekt umowy – zał. nr 53. Wymagania Zamawiającego dotyczące wyboru oferty:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:
• cena 60%       Uwzględniając:
- wydatkowanie środków publicznych – odpłatność DPS
- wydatkowanie środków własnych mieszkańców – odpłatność mieszkańców                                                                                            
• czas realizacji zamówienia  40 %

a) Kryterium Cena  nastąpi wg następującego wzoru:

najniższa cena brutto ( odpłatność DPS + odpłatność mieszkańca )             -   60 pkt 

Wzór do obliczenia punktowego:
Cena oferty najtańszej brutto
X 60 waga (pkt)
Cena oferty badanej brutto     

b) Kryterium czas realizacji zamówienia, leki na „cito” i antybiotyki      -    40 pkt

nastąpi wg następującego wzoru:

Czas najkrótszy dostawy leków
X  40 waga (pkt)
Czas dostawy w minutach oferty badanej         

Czas najkrótszy dostawy   - 60 minut  (1godz)      / 40 pkt
Czas  dostawy                   - 120 minut (2 godz)    / 30 pkt
Czas   dostawy                   - 180 minut  (3 godz.)  / 20 pkt
Czas   dostawy                   - 240 minut  (4 godz.)  / 10 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska  najwyższą liczbę punktów, obliczonych w oparciu o ustalone kryteria. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów.

4. Termin wykonania zamówienia:       1 - rok od podpisania umowy

5. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:


Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w nieprzejrzystej, zamkniętej i nienaruszonej kopercie.   Oferta i załączniki muszą być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną.
Koperta powinna być zaadresowana  na  adres  Zamawiającego  oraz posiadać  dopisek o treści:
„Oferta na dostawę leków”

Ofertę należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego:
Sekretariat Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie
w nieprzekraczalnym terminie do  25 lutego 2020r.  do godz. 9 00

Oferty otrzymane po terminie składania  zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
Wyniki postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej:  www.dpsuzdowo.pl
Z wykonawcą,  który zaoferuje najkorzystniejsze warunki cenowe zostanie podpisana umowa w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego.
Osoba do kontaktu: Halina Brym tel. 23 696 54 16                                      
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie
Mirosława Ormanowska

Pliki do pobrania:

dokumenty leki.zip - pobierz

Informacja - pobierz

Informacja z przeprowadzonego wyboru ofert - pobierz

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer ogłoszenia z UZP: 506426-N-2020 data zamieszczenia: 27.01.2020

Dom Pomocy Społecznej

13-214 Uzdowo, Uzdowo 18/19

POWIAT DZIAŁDOWSKI

WOJ. WARMIŃSKO - MAZURSKIE

TEL. 23 696 54 16

Fax. 23 696 55 56

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej

w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2019. (Dz.U. z 2019r. poz. 2450)

 

Przedmiot zamówienia:

Dostawy sukcesywne artykułów spożywczych, wędlin, mięsa i drobiu, nabiału, jaj, warzyw i owoców, pieczywa oraz ryb i mrożonek

Zakres zamówienia obejmuje:

 Pakiet nr 1 – art. spożywcze

  • Pakiet nr 2 wędliny, mięso i drób

  • Pakiet nr 3 nabiał

  • Pakiet nr 4 – jaja, warzywa i owoce

  • Pakiet nr 5 – pieczywo

  • Pakiet nr 6 – ryby i mrożonki

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać:

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest:

Pan Marek Lewandowski – kierownik działu tech.- gosp. tel. 23 696 54 16 w 17

Dopuszcza się składnie ofert częściowych (poszczególne pakiety)

Termin wykonania zamówienia: 10 miesięcy od dnia podpisania umowy

Termin związania z ofertą: 30 dni

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

  1. Spełniają wymogi zawarte w art. 22 ust. 1i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

(t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843).

  1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  2. Spełniają wymagania określone w SIWZ.

Kryteria oceny ofert: cena – 60 %

dostawa dodatkowa - 40 %

Miejsce składania ofert: Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie - sekretariat

Termin składania ofert: do dnia 06.02.2020r. godz. 900

Otwarcie ofert nastąpi: 06.02.2020r. o godz. 915 w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna

Dyrektor DPS

Mirosława Ormanowska

pliki do pobrania:


Do otwarcia plików potrzebne są programy:

Open office / Microsoft Office

ZIP /7zip/ WINRAR
 
Wszelkie informację dotyczące przetargów będą umieszczane na tej stronie internetowej BIP.
PLIKI DO POBRANIA:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYPoprawiony: wtorek, 25 lutego 2020 11:24
  Joomla free themes created by Lonex.

Informacja o ciasteczkach

Statystyka

Odsłon : 244537

Sondy

Czy podoba Ci się nowa strona Domu Pomocy Spolecznej w Uzdowie
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości